Skontaktuj się z nami
17 77 07 200
ul. 3 maja 5/5, 35-030 Rzeszów
Masz jakieś pytania? Nie czekaj

Często zadawane pytania

BIK

- Biuro Informacji Kredytowej. Instytucja powołana z inicjatywy Związku Banków Polskich pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX w. Jej głównym zadaniem jest administrowanie danymi i udostępnianie ich danemu podmiotowi, u którego staramy się o pozyskanie kredytu lub pożyczki. Na podstawie danych zawartych w BIK (m.in. historia naszych zobowiązań, ewentualne opóźnienia w spłatach, bieżące kredyty i pożyczki) jest ustalany scoring, czyli punktacja kredytowa. To w dużej mierze od jej poziomo jest uzależniona ostateczna decyzja odnośnie naszego wniosku kredytowego/pożyczkowego.

Różnica między kredytem a pożyczką

- zasady zawierania umowy pożyczki są zawarte w kodeksie cywilnym. Jako pożyczkodawca może występować dowolna osoba. Przedmiotem umowy pożyczki nie muszą być koniecznie pieniądze, ale np. 2 tony węgla. Pieniądze pochodzące z pożyczki pieniężnej mogą zostać przeznaczone na dowolny cel. Przepisy prawa cywilnego dopuszczają ustną  formę umowy pożyczki do kwoty 500 zł, większe sumy powinny być potwierdzone pisemną umową. Umowa pożyczki może mieć charakter nieodpłatny tj. nie przewidywać odsetek albo prowizji oraz być zawarta na czas nieokreślony (w takich okolicznościach pożyczkodawca ma możliwość wypowiedzenia umowa i żądania zwrotu pożyczki w przeciągu 6 tygodni).

Umowa kredytu regulowana jest przez przepisy prawa bankowego. Kredyt może być udzielony wyłącznie przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo- kredytową. Umowa kredytu musi zostać obowiązkowo zawarta w formie pisemnej a jej przedmiotem mogą być jedynie pieniądze. Oprócz tego w umowie określa się cel, na jaki zostaną spożytkowane pozyskane środki finansowe. Jest to istotne, ponieważ bank posiada uprawnienie kontrolne w tym względzie a w sytuacji, jeśli przeznaczymy otrzymane pieniądze na inny cel może nam wypowiedzieć umowę. Kredyt wiąże się z obowiązkiem zapłaty odsetek i prowizji.

Całkowity koszt pożyczki/kredytu

- to wszelkie koszty, jakie związane są z zaciągnięciem naszego zobowiązania: odsetki (ich wysokość uzależniona jest od oprocentowania), prowizje, opłaty, podatki, marże i koszt dodatkowych usług (np.ubezpieczenie). Sumując wszystkie koszty obliczana jest rzeczywista roczna stopa oprocentowania tzw. RRSO. Jest to wartość,którą pożyczkodawca/kredytodawca winien zamieścić zarówno w materiałach marketingowych jak i w treści samej umowy. Do całkowitego kosztu pożyczki/kredytu nie są wliczane opłaty notarialne.

Stała stopa oprocentowania

- to typ oprocentowania udostępniany w ramach kredytowania na rynku, który obowiązuje niezmiennie przez cały czas trwania podpisanej umowy.

Akt notarialny

- dokument przygotowany przez osobę notariusza, którego elementy określa prawo o notariacie. Do jego najważniejszych części należy: data, miejsce sporządzenia, właściwa treść oświadczenia stron (strony), podpisy osób, które biorą udział w jego sporządzeniu (również notariusza). Forma aktu notarialnego przewidziana jest dla wielu czynności prawnych (np. umowy, testamenty, pełnomocnictwa). W szczególnych przypadkach ustawodawca zastrzegł, że od formy aktu notarialnego uzależniona jest ważność konkretnej czynności, np. umowa sprzedaży nieruchomości. Przykładowo umowa sprzedaży mieszkania, domu albo gruntu w zwykłej formie pisemnej bądź ustnej jest zawsze nieważna.

Księga wieczysta

- szczególny rejestr publiczny, który określa stan prawny danej nieruchomości. Dodatkowo każdej zainteresowanej osobie umożliwia zapoznanie się z takimi informacjami, jak: kto jest właścicielem konkretnej nieruchomości, czy nieruchomość jest obciążona hipoteką, czy na nieruchomości ustanowione są różnego typu służebności np. przejazdu, przesyłu, mieszkania itd., czy względem nieruchomości jest prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Operat szacunkowy

– dokument sporządzony przez wykwalifikowanego rzeczoznawcę majątkowego, którego głównym celem jest ustalenie wartości danej nieruchomości.

Stan nieruchomości

– uwzględnia stan techniczny, stan prawny, stan zagospodarowania jak również stan otoczenia nieruchomości tj. jej położenie pod względem zurbanizowania miejscowości.

Ubezpieczenie OC

– typ ubezpieczenia majątkowego, które zapewnia ochronę ubezpieczeniową w sytuacji, gdy podmiot ubezpieczony będzie zobowiązany naprawić szkodę wyrządzoną komukolwiek w wyniku następstw czynu niedozwolonego (np. spowodowanie wypadku) lub kontrahentowi na skutek niewykonania albo nienależytego wykonania umowy (zobowiązania).

Ubezpieczenie AC

- tj. auto-casco. Jest to dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych (np. motocykli, samochodów) od zdarzeń, które mogą wyniknąć losowo. Celem umowy ubezpieczenia jest ochrona pojazdu jak również jego wyposażenia od takich zdarzeń jak: utrata, zniszczenie, uszkodzenie albo kradzież.

Ubezpieczenie NNW

- tj. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków- przedmiotem ochrony w przypadku tego ubezpieczenia osobowego jest życie lub zdrowie człowieka. Natomiast prawo do świadczenia ubezpieczeniowego jest ściśle związane z wystąpieniem nieszczęśliwego wypadku, który spowodował skutki opisane w warunkach umowy ubezpieczenia.

Karencja

– przewidziany w umowie ubezpieczenia okres, w którym ochrona ubezpieczeniowa nie obowiązuje albo jest ograniczona. Okres karencji stosowany jest przez ubezpieczyciela w celu zminimalizowania ryzyka związanego z wystąpieniem szkody np. ubezpieczenie pól uprawnych od powodzi w sytuacji, gdy spodziewana jest fala powodziowa.

Nakaz zapłaty

– orzeczenie wydane przez sąd na posiedzeniu niejawnym, bez udziału stron i wyłącznie na podstawie treści złożonego pozwu jak również załączonych do niego dokumentów. Aktualnie bardzo rozpowszechniona forma dochodzenia swoich roszczeń przez banki i firmy pożyczkowe.

Cesja

– inaczej zwana, jako przelew wierzytelności tj. przeniesienie uprawnień- wierzytelności z majątku wierzyciela (cedenta, zbywcy) do majątku osoby trzeciej (cesjonariusza, nabywcy) w wyniku zawartej umowy pomiędzy tymi podmiotami. Na podstawie umowy cesji bardzo często banki lub firmy pożyczkowe sprzedają swoje nieściągnięte wierzytelności innym podmiotom (np. za kilkanaście procent ich wartości).

Dziedziczenie

– jest to wejście osoby spadkobiercy albo kilku spadkobierców (będące wynikiem zdarzenia prawnego- śmierci osoby fizycznej) w sytuację prawną spadkodawcy. Polega to w szczególności na nabyciu praw (np. prawo własności lokalu mieszkalnego) i obowiązków (np. niespłacony kredyt) majątkowych, których podmiotem był za życia spadkodawca.

Wierzyciel

- jest to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (tzw. ułomna osoba prawna np. spółka jawna, wspólnota mieszkaniowa), której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną. Uprawniona na podstawie powstałego zobowiązania (np. umowa pożyczki albo kredytu) do otrzymania świadczenia (np. rata kredytu) od dłużnika.

Wszelkie prawa zastrzeżone Cashcrown.pl Sp. Z o. o.